PROGRAMS

GUIDELINES

Pag-aalaga ng manok

TECHNICAL ASSISTANCE PROGRAM

Ang armor feeds ay mayroong technical team na binibuo ng mga doktor na siyang tumututok at tumutugon sa pangangailangan pangkalusugan ng mga baboy.

Layunin ng programa na mabigyan ng tamang gabay at wastong kaalaman sa pag-aalaga ng baboy ang mga may-ari ng mga babuyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng seminar, group discussion o one-on-one interview sa may ari upang maiwasan ang pagkakasakit o pagkamatay ng alagang baboy.

Lahat ng armor feeds user ay makatatanggap ng libreng serbisyong teknikal kinakailangan lamang na makipag-ugyan sa aming tanggapan.

Mga Serbisyong Teknikal

Assessment of Stocks

• Purchase Examination of Replacement Stocks

• Boar/ Sow Performance

• Poultry Performance

Diagnosis and Treatment

• General Medicine

• Prevention and Control of Infectious Diseases

Farm Management Assistance

• Farm Calls

• Vaccination Program

• Deworming Program

• Farm Management

Husbandry Techniques

• Artificial Insemination

• Breeding Management

• Pregnancy Assessment

• Obstetrics

• Castration

FEED SUPPORT

Ang armor feeds ay mayroong technical team na binibuo ng mga doktor na siyang tumututok at tumutugon sa pangngangailangang pangkalusugan ng mga baboy.

Layunin ng programa na mabigyan ng tamang gabay at wastong kaalaman sa pag-aalaga ng baboy ang mga may-ari ng mga babuyan sapamamagitan ng pagbibigay ng seminar, group discussion o one-on-one interview sa may ari upang maiwasan ang pagkakasakit o pagkamatay ng alagang baboy.

Lahat ng armor feeds user ay makatatanggap ng libreng serbisyong teknikal kinakailangan lamang na makipag-ugyan sa aming tanggapan.

Mga Serbisyong Teknikal

Assessment of Stocks

• Purchase Examination of Replacement Stocks

• Boar/ Sow Performance

• Poultry Performance

Diagnosis and Treatment

• General Medicine

• Prevention and Control of Infectious Diseases

Farm Management Assistance

• Farm Calls

• Vaccination Program

• Deworming Program

• Farm Management

Husbandry Techniques

• Artificial Insemination

• Breeding Management

• Pregnancy Assessment

• Obstetrics

• Castration